• Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp

    Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp

    Theo nghị định mới sửa đổi, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng phải bảo đảm quỹ tiền lương tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định.
    16:09 | 04/03/2024
|< < 1 2 3 > >|