Ủy quyền thực hiện hợp đồng giữa các thành viên liên danh trong đấu thầu

Cập nhật: 16:00 | 27/11/2019

TBCKVN - Ủy quyền thực hiện hợp đồng giữa các thành viên liên danh trong đấu thầu như thế nào?

uy quyen thuc hien hop dong giua cac thanh vien lien danh trong dau thau

Quy định về thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu

uy quyen thuc hien hop dong giua cac thanh vien lien danh trong dau thau

Các trường hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

uy quyen thuc hien hop dong giua cac thanh vien lien danh trong dau thau

Điều kiện áp dụng, quy trình mua sắm trực tiếp trong đấu thầu

Câu hỏi:

Công ty A và công ty B liên danh với nhau trong hoạt động dự thầu, sau khi trúng thầu công ty A có được ủy quyền cho công ty B thực hiện phần việc của công ty A hay không? Việc xuất hóa đơn với khách hàng và các nhà thầu khác do công ty nào thực hiện? Cụ thể:

Công ty A có năng lực kinh nghiệm Công ty B có năng lực tài chính Công ty A liên danh với Công ty B để tham gia dự thầu dự án M. Hỏi:

1. Sau khi trúng thầu công ty A có được ủy quyền cho công ty B thực hiện phần việc của công ty A hay không?

2. Các nhà thầu khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì xuất cho công ty A hay công ty B?

3. Khi dự án hoàn thành hạ tầng và được phép bán đất nền theo quy định của pháp luật thi công ty nào xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng (công ty A hay công ty B)?

uy quyen thuc hien hop dong giua cac thanh vien lien danh trong dau thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013.

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, về vấn đề ủy quyền thực hiện gói thầu:

Khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu như sau:

"8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng."

Như vậy, pháp luật nghiêm cấm trường hợp nhà thầu chuyển nhượng phần công việc của mình cho nhà thầu khác sau khi trúng thầu. Nhà thầu liên danh tham gia dự thầu với tư cách là một nhà thầu chính trong đó các nhà thầu liên kết với nhau cùng thực hiện thầu với tư cách là nhà thầu liên danh chứ không phải là các nhà thầu độc lập, trường hợp này các thành viên liên danh có thể hộ trợ cho nhau thực hiện một số công việc sau khi đã trúng thầu. Việc hỗ trợ này không được làm thay đổi nội dung các nhà thầu liên danh đã ký kết với chủ đầu

Tuy nhiên, các bên được ủy quyền trong phạm vi nào còn căn cứ vào gói thầu mà các bên liên danh thực hiện do đó, nếu gói thầu của công ty bạn trong trường hợp này là gói thầu liên quan đến xây dựng thì các bên không được ủy quyền toàn bộ việc thực hiện gói thầu cho bên còn lại. Cụ thể như sau:

Theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì có một số nội dung các nhà thầu không được ủy quyền. Bao gồm:

Khoản 4 Điều 8 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về Nghiệm thu công việc xây dựng như sau:

"4. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện."

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về Nhật ký thi công xây dựng công trình như sau:

"1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện."

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về bản vẽ hoàn công như sau:

"2. Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện."

Như vậy, đối với các hạng mục đã nêu trên thì các bên liên danh trong quá trình thực hiện thầu không được ủy quyền cho bên còn lại thay mình thực hiện.

Thứ hai, về vấn đề xuất hóa đơn GTGT

Điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn như sau:

"a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này."

Do đó theo nguyên tắc lập hóa đơn thì bên nào cung cấp dịch vụ thì bên đó có trách nhiệm lập hóa đơn, đồng thời hiện nay pháp luật không có khái niệm về ủy quyền xuất hóa đơn. Với trường hợp này, các nhà thầu cung ứng dịch vụ với phần nào thì có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tương ứng với phần đó cho chủ đầu tư.

Với vấn đề bán nền sau khi hoàn thành: Các nhà thầu liên danh trong trường hợp này chỉ có trách nhiệm thực hiện các công việc theo thỏa thuận khi tham gia gói thầu. Sau khi hoàn thành công việc và bàn giao lại cho chủ đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm bán và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng theo đúng nguyên tắc lập hóa đơn.

Minh Phương