Tư vấn lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rút gọn?

Cập nhật: 08:00 | 30/01/2020

TBCKVN - Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rút gọn như thế nào là hợp lý?

tu van lua chon nha thau theo hinh thuc dau thau rut gon

Điểm tin mời thầu ngày 29/1/2020

tu van lua chon nha thau theo hinh thuc dau thau rut gon

Ngày 14/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang

tu van lua chon nha thau theo hinh thuc dau thau rut gon

Ngày 12/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

A - Câu hỏi:

Công ty tôi đang thực hiện gói thầu lập dự toán trong dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (là gói thầu số 1 trong 4 gói thầu của dự án) vì là gói thầu lập dự toán nên giá trị của hợp đồng ban đầu sẽ không có, mà phải đợi sau khi cơ quan có thẩm quyền duyệt dự toán mới có được giá trị của hợp đồng. Nhưng khi bên tôi thực hiện gói thầu, thì cần phải có căn cứ pháp lý để bên tôi triển khai thực hiện gói thầu. Vậy thực hiện các bước như thế nào mới đúng, mà nó được quy định tại điều nào?

tu van lua chon nha thau theo hinh thuc dau thau rut gon
Ảnh minh họa

B - Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đấu thầu 2013.

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

2. Nội dung phân tích:

Về các bước trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định như sau:

Căn cứ điều 38 Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13.

"Điều 38. Quy trình lựa chọn nhà thầu

2. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:

b) Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng."

Căn cứ khoản 1 điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

"Điều 56. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

1. Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này."

Từ căn cứ pháp lý nêu trên quy định các bước trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn như sau:

Thứ nhất là: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Thứ hai là thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : trong quá trình này sẽ thương thảo hợp đồng lập dự toán.

Thứ ba là trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Thứ tư là ký kết hợp đồng. Ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Thứ năm là công khai quyết định chỉ định thầu: người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;Đối với việc đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.Đối với trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu. Sau đó nghiệm thu và thanh lý.

Minh Phương