Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước có phải áp dụng theo Luật đấu thầu?

Cập nhật: 09:00 | 14/12/2019

TBCKVN - Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước có phải áp dụng theo Luật đấu thầu không? Chỉ làm hợp đồng mà không áp dụng theo quy trình đấu thầu khi lựa chọn nhà thầu có đúng luật hay không?

su dung nguon ngan sach nha nuoc co phai ap dung theo luat dau thau

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dưới 100 triệu đồng

su dung nguon ngan sach nha nuoc co phai ap dung theo luat dau thau

Quy định về lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu

su dung nguon ngan sach nha nuoc co phai ap dung theo luat dau thau

Quy định của pháp luật về hồ sơ mời thầu trong đấu thầu

Câu hỏi:

Năm 2017, vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh phân bổ cho hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó chia ra nhiều hoạt động: viết sổ tay hướng dẫn kỹ thuật 50 triệu; tin sổ tay 75 triệu; tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi cấy mô 102 triệu; xây dựng phương án liên kết sản xuất cho loài cây keo lai tại U Minh 160 triệu… vậy để thực hiện các hoạt động này có phải làm thủ tục đầy đủ theo Luật đấu thầu không? Nếu tôi chỉ làm hợp đồng kèm theo 1 quyết định chỉ định thầu thì có đúng không?

su dung nguon ngan sach nha nuoc co phai ap dung theo luat dau thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Luật đấu thầu 2013, phạm vi áp dụng của Luật đấu thầu:

"1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

...."

Vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Việc xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013 cần căn cứ phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước

Đơn vị bạn hiện tại đang sử dụng nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chia ra nhiều hoạt động: viết sổ tay hướng dẫn kỹ thuật 50 triệu; tin sổ tay 75 triệu; tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi cấy mô 102 triệu; xây dựng phương án liên kết sản xuất cho loài cây keo lai tại U Minh 160 triệu…thì phải áp dụng Luật đấu thầu 2013 để lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ tương ứng.

Căn cứ theo Điểm e khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 dẫn chiếu đến Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu áp dụng với những gói thầu:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Như vậy, bạn có thể căn cứ hạn mức của từng gói thầu để xem xét việc có đủ điều kiện để áp dụng theo hình thức chỉ định thầu hay không.

Minh Phương