Quy định về lưu trữ hồ sơ trong đấu thầu

Cập nhật: 11:33 | 09/12/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Trong lĩnh vực đấu thầu mua thuốc: Khoản 1 và khoản 4- Điều 10- Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các loại hồ sơ được đề cập trong 2 khoản này bao gồm những loại hồ sơ cụ thể nào?

quy dinh ve luu tru ho so trong dau thau

Lịch đấu giá QSDĐ tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

quy dinh ve luu tru ho so trong dau thau

Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

quy dinh ve luu tru ho so trong dau thau

Đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ và quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ngãi

quy dinh ve luu tru ho so trong dau thau
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013.

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung phân tích:

Theo Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 10. Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.

4. Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ".

Theo đó có thể hiểu toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu bao gồm toàn bộ hồ sơ của người trúng thầu và không trúng thầu, trừ trường hợp hủy thầu thì lưu giữ trong 12 tháng và hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu mà không vượt qua được bước đánh giá, bị trả lại.

Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đồng.

Hồ sơ quyết toán gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu.

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ chuẩn bị và hợp đồng

- Quyết định chủ trương đầu tư mua thuốc

- Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.

- Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

- Kế hoạch sử dụng thuốc

Hồ sơ hoàn công áp dụng trong đấu thầu liên quan đến xây dựng xây lắp, trong đấu thầu thuốc không áp dụng.

Minh Phương

hyundai-160x600-2