Đối tượng áp dụng quy định của Luật đấu thầu 2013

Cập nhật: 08:00 | 18/02/2020

TBCKVN - Độc giả hỏi: Công ty tôi là một công ty cổ phần (CTCP) có vốn góp của tổng công ty là 51%, 48% của Tỉnh ủy còn 1% của các cổ đông.Tổng công ty cũng là một CTCP có vốn của nhà nước là 81%. Như vây khi công ty tôi muốn đầu tư dự án bằng nguồn vốn vay thương mại thì có phải áp dụng Luật đấu thầu hay không? Nếu không áp dụng thì chúng tôi có thể thực hiện đầu tư như thế nào để không sai luật?

doi tuong ap dung quy dinh cua luat dau thau 2013

Đấu giá hơn 10.000 m3 gỗ xẻ tại tỉnh Kon Tum

doi tuong ap dung quy dinh cua luat dau thau 2013

Kon Tum: Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum

doi tuong ap dung quy dinh cua luat dau thau 2013

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

doi tuong ap dung quy dinh cua luat dau thau 2013
Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013.

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ Điều 2 Luật đấu thầu 2013 quy định về đối tượng áp dụng Luật đấu thầu quy định:

"1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 2013 quy định phạm vi điều chỉnh:

"Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập."

Công ty bạn là công ty cổ phần có 51% vốn góp của tổng công ty, 48% vốn góp của tỉnh ủy và 1% phần còn lại của các cổ đông khác. Nếu nguồn vốn vay thương mại không nằm trong phần vốn góp nêu trên thì bên bạn không bắt buộc phải áp dụng các quy định của Luật đấu thầu để thực hiện dự án.

Minh Phương