Đấu giá hơn 11.000m3 gỗ các loại tại tỉnh Kon Tum

Cập nhật: 09:10 | 07/12/2019

TBCKVN - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô ủy quyền như sau:

dau gia hon 11000m3 go cac loai tai tinh kon tum

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

dau gia hon 11000m3 go cac loai tai tinh kon tum

Đấu giá 348,11 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương

dau gia hon 11000m3 go cac loai tai tinh kon tum

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

dau gia hon 11000m3 go cac loai tai tinh kon tum
Ảnh minh họa

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô. Địa chỉ: số Khối 5, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

III. Thông tin liên quan đến lô tài sản bán đấu giá:

1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá là:

+ Tài sản 1: 1,865 m3 gỗ tròn và 0,756 m3, chủng loại gỗ: Giổi, Giẻ đỏ, Thông ba lá - gỗ từ nhóm III đến nhóm V (Chi tiết có hồ sơ kèm theo).

+ Tài sản 2: 6,532 m3 gỗ xẻ, chủng loại gỗ: Giẻ đỏ, Giẻ trắng, Sữa - gỗ từ nhóm V đến nhóm VII(Chi tiết có hồ sơ kèm theo).

+ Tài sản 3: 3,507 m3 gỗ xẻ, chủng loại gỗ: Giổi - gỗ nhóm III (Chi tiết có hồ sơ kèm theo).

+ Tài sản 4: 0,723 m3 gỗ xẻ, chủng loại gỗ: Pơ mu - gỗ nhóm IIA, Xoan mộc - gỗ nhóm VI (Chi tiết có hồ sơ kèm theo).

- Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô. Điện thoại: 02603.831.242

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá căn cứ theo văn bản:

*) Tài sản 1:

+ Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp số 0761/QĐ-TTTTVPT ngày 09/01/2019, của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô;

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản số 0633/QĐ-XPVPHC ngày 01/4/2019, của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô;

+ Quyết định số: 358/QĐ-SNN ngày 07/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Hạt Kiểm lâm Đăk Tô;

+ Biên bản định giá trị tài sản số 06/BBĐG ngày 24/4/2019 của Hội đồng định giá tài sản huyện Đăk Tô.

*) Tài sản 2:

+ Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp số 07/QĐ-TTTTVPT ngày 06/7/2019, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô;

+ Quyết định số: 717/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô phê duyệt Phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Hạt Kiểm lâm Đăk Tô;

+ Biên bản định giá tài sản số 07/BBĐG ngày 06/7/2019 của Hội đồng định giá tài sản huyện Đăk Tô.

*) Tài sản 3:

+ Quyết định số: 777/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô phê duyệt Phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Hạt Kiểm lâm Đăk Tô;

+ Quyết định: 531/QĐ-SNN ngày 30/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Hạt Kiểm lâm Đăk Tô;

+ Chứng thư thẩm định giá số ................................................................ của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE.

*) Tài sản 4:

+ Quyết định số: 777/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô phê duyệt Phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Hạt Kiểm lâm Đăk Tô;

+ Quyết định: 531/QĐ-SNN ngày 30/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Hạt Kiểm lâm Đăk Tô;

+ Chứng thư thẩm định giá số ................................................................ của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục trong giờ hành chính 02 ngày 13/12/2019, 14/12/2019. Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 17/12/2019 tại địa điểm Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

4. Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: 12.464.245 đồng (Mười hai triệu, bốn trăm sáu mươi bốn ngàn, hai trăm bốn mươi lăm đồng). Bước giá là: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

- Tài sản 2: 28.971.917 đồng (hai mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi mốt ngàn, chín trăm mười bảy đồng).

Bước giá là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

- Tài sản 3: 64.575.379 đồng (sáu mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi lăm ngàn, ba trăm bảy mươi chín đồng). Bước giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

- Tài sản 4: 19.094.400 đồng (mười chín triệu, không trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm đồng). Bước giá là: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí, chi phí khác, người mua được tài sản có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, chi phí khác phát sinh liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản 1,4 là 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/01 hồ sơ. Tài sản 2 là 100.000đồng (Một trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ. Tài sản 3 là 150.000đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/01 hồ sơ.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ bằng tiền mặt hoặc nộp tiền vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 2.400.000đồng (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

+ Tài sản 2: 5.700.000đồng (Năm triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)/01 hồ sơ.

+ Tài sản 3: 12.900.000đồng (Mười hai triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)/01 hồ sơ.

+ Tài sản 4: 3.800.000đồng (Ba triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)/01 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum từ ngày 17/12/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 19/12/2019 (khách hàng có thể cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cùng với việc nộp hồ sơ, phiếu trả giá). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng: Vietcombank Kon Tum).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày niêm yết, thông báo đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 17/12/2019. Tại địa điểm: Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Tài sản 1: Công bố giá vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/12/2019, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.)

- Tài sản 2: Công bố giá vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/12/2019, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.)

- Tài sản 3: Công bố giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2019, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.)

- Tài sản 4: Công bố giá vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 20/12/2019, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.)

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: trả giá lên.

9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 5 điều 9 và khoản 4 điều 50 luật đấu giá tài sản.

- Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: Theo quy định tại khoản 6 điều 39 luật đấu giá tài sản.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Doanh nghiệp làm thủ tục mua tài sản. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn Phòng Doanh nghiệp, số điện thoại: 02606.529.777.

Thu Uyên

hyundai-160x600-2