Các bước chỉ định thầu theo quy định của pháp luật?

Cập nhật: 10:14 | 24/12/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Cơ quan tôi đang có nhu cầu sử dụng 1 phần mềm và đã tìm đc 1 chuyên gia viết phần mềm này. Hai bên đã thỏa thuận giá là 90 triệu đồng. Tôi muốn hỏi rằng các bước chỉ định thầu theo quy định của pháp luật như thế nào?

cac buoc chi dinh thau theo quy dinh cua phap luat

Yêu cầu nhà thầu thu hồi vốn trong đấu thầu khi nào?

cac buoc chi dinh thau theo quy dinh cua phap luat

Trường hợp hủy thầu theo quy định mới nhất

cac buoc chi dinh thau theo quy dinh cua phap luat

Chi nhánh có được lấy tên tham dự thầu khi được ủy quyền không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Theo thông tư 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

cac buoc chi dinh thau theo quy dinh cua phap luat
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, việc công ty bạn áp dụng khoản 3 Điều 32 Thông tư 68/2012/TT-BTC là chưa chính xác. Quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư 68/2012/TT-BTC được áp dụng cho gói thầu mua sắm tài sản, không áp dụng cho gói thầu cung ứng dịch vụ.

Thứ hai, trường hợp của công ty bạn, quy trình chỉ định thầu được áp dụng theo khoản 1 Điều 32 Thông tư 68/2012/TT-BTC. Quy trình chỉ định thầu bao gồm các bước:

"a) Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu.

Hồ sơ yêu cầu do bên mời thầu lập không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá đối với gói thầu mua sắm tài sản. Căn cứ quy mô, tính chất của từng gói thầu mà đưa ra yêu cầu cụ thể trong hồ sơ yêu cầu song cần bảo đảm có các nội dung sau đây:

- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực, số lượng chuyên gia; kinh nghiệm của nhà thầu; yêu cầu về nội dung, phạm vi và chất lượng công việc; yêu cầu về thời gian và địa điểm thực hiện; yêu cầu đề xuất về giá; yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất, thời hạn hiệu lực hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác;

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản: yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực; yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng hàng hoá, phạm vi, khối lượng công việc, tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật, chất lượng công việc, thời gian thực hiện; yêu cầu đề xuất về giá; yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất, thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác; không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu.

Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí "đạt", "không đạt" và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu.

b) Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm xác định. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, thương mại.

c) Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu.

Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu đến đàm phán, giải thích, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện của hồ sơ yêu cầu;

Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu;

- Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;

- Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán được duyệt cho gói thầu.

d) Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu và báo cáo thẩm định, người quyết định phê duyệt hoặc được uỷ quyền theo quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 37, Điều 38 Thông tư này.

đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, bên mời thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu để Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm ký kết hợp đồng."

Thu Uyên

hyundai-160x600-2