Yêu cầu đối với các thành viên của hội đồng đấu thầu là gì?

Cập nhật: 07:20 | 17/07/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Độc giả hỏi: Các thành viên hội đồng đấu thầu đều có chứng chỉ đấu thầu nhưng có cần thiết phải có chuyên môn về lĩnh vực đấu thầu không? Ví dụ tư vấn đấu thầu về dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ thì thành viên trong hội đồng tư vấn phải có bằng cấp về chuyên ngành lưu trữ không?

yeu cau doi voi cac thanh vien cua hoi dong dau thau la gi

Gói thầu giá trị bao nhiêu thì được chỉ định thầu rút gọn

yeu cau doi voi cac thanh vien cua hoi dong dau thau la gi

Có được thương thảo hợp đồng rồi mới phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không?

yeu cau doi voi cac thanh vien cua hoi dong dau thau la gi

Doanh nghiệp nhà nước có phải đấu thầu khi mua bảo hiểm nhân thọ không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ vào Luật đấu thầu 2013

- Nghị định 30/2015/NĐ-CP

yeu cau doi voi cac thanh vien cua hoi dong dau thau la gi
Ảnh minh họa

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 16 Luật đấu thầu 2013 về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu:

Điều 16. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

1. Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.

2. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo như quy định ở trên thì yêu cầu đối với cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu bao gồm:

– Phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. Đây là điều kiện cơ bản chung của cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, đảm bảo trình độ hiểu biết của cá nhân liên quan đến lĩnh vực đấu thầu. Nếu cá nhân trực tiếp tham gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nếu không có đủ năng lực, kinh nghiệm cũng như không có đạo đức nghề nghiệp thì dễ dẫn đến việc nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu; dễ xảy ra rủ ro, tiêu cực, lãng phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

– Có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư. Song song với yêu cầu cơ bản về cá nhân tham gia đấu thầu thì đấu thầu trong gói thầu, dự án,..trực tiếp liên quan đến lĩnh vực nào cũng sẽ phải yêu cầu người tham gia phải có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm và các yếu tố phù hợp khác theo yêu cầu của gói thầu, dự án. Việc cấp chứng chỉ liên quan trong trường hợp này là để đảm bảo chứng minh khả năng của cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

Cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư không bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án.

Điều kiện cụ thể về Hội đồng tư vấn tại Điều 89 Nghị định 30/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 89. Hội đồng tư vấn

1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn

a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đại diện có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp Trung ương có trách nhiệm tư vấn về giải quyết kiến nghị đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư nhóm A hoặc tương đương;

b) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn cấp Bộ) là người đứng đầu của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc các cơ quan này. Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp địa phương là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp Bộ, địa phương có trách nhiệm tư vấn về việc giải quyết kiến nghị đối với các dự án do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, địa phương quyết định chủ trương đầu tư, trừ dự án quy định tại Điểm a Khoản này.

2. Thành viên Hội đồng tư vấn

a) Thành viên Hội đồng tư vấn cấp Trung ương bao gồm các cá nhân thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội, nghề nghiệp liên quan. Thành viên Hội đồng tư vấn cấp bộ bao gồm các cá nhân thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về đấu thầu thuộc các cơ quan này, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội, nghề nghiệp liên quan. Thành viên Hội đồng tư vấn cấp địa phương bao gồm các cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội, nghề nghiệp liên quan.

b) Căn cứ theo tính chất của từng dự án và trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tư vấn có thể mời thêm các cá nhân tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn.

c) Thành viên Hội đồng tư vấn không được là thân nhân (cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột) của người ký đơn kiến nghị, của các cá nhân trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, của các cá nhân trực tiếp thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và của người ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

3. Hoạt động của Hội đồng tư vấn

a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn ra quyết định thành lập Hội đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà đầu tư. Hội đồng tư vấn hoạt động theo từng vụ việc;

b) Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có Báo cáo kết quả làm việc gửi người có thẩm quyền xem xét, quyết định; từng thành viên được quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến của mình.

4. Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn

a) Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn cấp Bộ là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc cơ quan này. Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn cấp địa phương là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bộ phận thường trực giúp việc không gồm các cá nhân tham gia trực tiếp thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư của dự án đó.

b) Bộ phận thường trực giúp việc thực hiện các nhiệm vụ về hành chính do Chủ tịch Hội đồng tư vấn quy định; tiếp nhận và quản lý chi phí do nhà đầu tư có kiến nghị nộp theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định này.

Linh Linh