• Đổi mới thể chế, điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt hơn

    Đổi mới thể chế, điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt hơn

    Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là rất quan trọng. Việc xây dựng Chương trình hành động phải theo hướng “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo” để triển khai đồng bộ, toàn diện, có lộ trình phù hợp, lựa chọn ưu tiên để thực hiện.
    11:13 | 06/05/2021
|< < 1 2 3 > >|