UBCKNN lấy ý kiến thị trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC

Cập nhật: 10:12 | 01/11/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính đang được đăng tải trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Thời gian ghi nhận ý kiến từ thị trường đến ngày 15/11/2019, sau đó UBCKNN sẽ tổng hợp để hoàn chỉnh văn bản này.

ubcknn lay y kien thi truong ve sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 872017tt btc

UBCKNN xử phạt Dược Danapha cùng bốn doanh nghiệp khác số tiền 740 triệu đồng

ubcknn lay y kien thi truong ve sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 872017tt btc

Quy mô thị trường trái phiếu đạt 81,7% GDP

ubcknn lay y kien thi truong ve sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 872017tt btc

UBCKNN tổ chức tập huấn về quản trị doanh nghiệp tại Cần Thơ

ubcknn lay y kien thi truong ve sua doi bo sung mot so dieu cua thong tu so 872017tt btc
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này yêu cầu hàng ngày, tổ chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm tính toán các chỉ tiêu an toàn tài chính cho thời điểm kết thúc ngày giao dịch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả tính toán.

Cùng với đó, UBCKNN cũng hướng dẫn các công ty chứng khoán tính giá trị rủi ro thị trường đối với chứng quyền có bảo đảm đang lưu hành do công ty chứng khoán phát hành. Giá trị rủi ro này được xác định theo công thức sau:

Giá trị rủi ro thị trường = {Max (Po x Qo x k - P1 x Q1) x r - MD),0)}

Trong đó:

Po: là giá bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong 5 ngày giao dịch liền trước ngày tính toán.

Qo: là số lượng chứng quyền đang lưu hành của công ty chứng khoán.

k : là tỷ lệ chuyển đổi.

P1: là giá của chứng khoán cơ sở được xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Q1: là số lượng chứng khoán cơ sở mà công ty chứng khoán dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán chứng quyền có bảo đảm do mình phát hành.

r : là hệ số rủi ro thị trường của chứng quyền được xác định theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

MD: là giá trị ký quỹ khi công ty chứng khoán phát hành chứng quyền có bảo đảm”.

Dự thảo thông tư yêu cầu kết thúc ngày giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải xác định rủi ro thanh toán đối với các hợp đồng, giao dịch gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành;

Hợp đồng vay, mượn chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật; hợp đồng bán có cam kết mua lại chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật; hợp đồng mua có cam kết bán lại chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật; hợp đồng cho vay mua ký quỹ chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật;

Hợp đồng bảo lãnh phát hành ký với các tổ chức khác trong tổ hợp bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn mà tổ chức kinh doanh chứng khoán là tổ chức bảo lãnh phát hành chính;

Các khoản phải thu khách hàng trong hoạt động môi giới bán chứng khoán; phải thu từ hoạt động quản lý quỹ, ủy thác danh mục đầu tư; các khoản phải thu trái phiếu đã đáo hạn, các giấy tờ có giá, công cụ nợ đã đáo hạn mà chưa được thanh toán;

Tài sản quá thời hạn chuyển giao, kể cả chứng khoán trong hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh doanh chứng khoán, chứng khoán của khách hàng trong hoạt động môi giới chứng khoán...

Anh Khang T/h