Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN trong lĩnh vực chứng khoán

Cập nhật: 15:05 | 19/04/2023 Theo dõi KTCK trên

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2022.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019), ngày 8/2/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (SGDCKVN) và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (TCTLKCK).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2022.

Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư này bãi bỏ toàn bộ các văn bản: a) Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCK);

b) Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 115/2017-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK, TTLKCK Việt Nam.

Cơ sở ban hành

Thông tư 116 được Bộ Tài chính ban hành ngày 25/10/2017 đã tạo khuôn khổ pháp lý cho UBCKNN triển khai công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK và Trung Tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) trên cơ sở Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn.

Luật Chứng khoán 2019 đã sửa đổi tổ chức bộ máy, hoạt động của SGDCK (chuyển thành SGDCKVN và công ty con), TTLKCK (chuyển thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) làm thay đổi đối tượng giám sát tuân thủ. Luật Chứng khoán 2019 cũng thay đổi về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của UBCKNN trong quản lý giám sát đối với SGDCK, TTLKCK; thay đổi các quy định về tổ chức thị trường, vận hành thị trường, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán, sửa đổi quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của SGDCK, TTLKCK, của các thành viên của SGDCK, TTLKCK dẫn tới thay đổi nội dung công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với SGDCK, TTLKCK.

Các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 mới được ban hành cũng quy định trách nhiệm giám sát của SGDCKVN và các công ty con, TCTLKCK đối với thành viên giao dịch, thành viên lưu ký và các tổ chức, cá nhân khác trong việc tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, cần thiết phải xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật chứng khoán mới, đáp ứng yêu cầu thay đổi thực tế về đối tượng giám sát, về nội dung giám sát tuân thủ.

Kết cấu và nội dung của Thông tư

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư hướng dẫn về việc thực hiện công tác giám sát của UBCKNN đối với việc tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK của SGDCKVN và các công ty con gồm Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCKTP.HCM), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN); TCTLKCK trong việc tổ chức, thực hiện nghiệp vụ chứng khoán.

Thông tư gồm 05 chương 16 điều, cụ thể như sau:

- Chương I. Quy định chung: quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; quyền hạn và trách nhiệm của UBCKNN; phương thức giám sát của UBCKNN; nghĩa vụ của SGDCKVN, SGDCKTP.HCM, SGDCKHN và TCTLKCK.

- Chương II. Nội dung giám sát tuân thủ đối với SGDCKVN và các công ty con: bao gồm giám sát hoạt động ban hành văn bản và phổ biến, tuyên truyền; giám sát hoạt động nghiệp vụ tại SGDCKVN, SGDCKTP.HCM, SGDCKHN.

- Chương III. Nội dung giám sát tuân thủ đối với TCTLKCK: bao gồm giám sát hoạt động ban hành văn bản và phổ biến, tuyên truyền; giám sát hoạt động nghiệp vụ đối với TCTLKCK.

- Chương IV. Chế độ báo cáo: quy định chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu đối với SGDCKVN, TCTLKCK.

- Chương V. Điều khoản thi hành: quy định hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp; và tổ chức thực hiện.

- Các phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Thông tư, gồm:

+ Phụ lục I: Báo cáo định kỳ tháng của SGDCKVN và các công ty con.

+ Phụ lục II: Báo cáo định kỳ tháng của TCTLKCK.

+ Phụ lục III: Báo cáo định kỳ năm của TCTLKCK.

+ Phụ lục IV: Báo cáo định kỳ năm của SGDCKVN và các công ty con.

Những nội dung mới của Thông tư 06

- Thông tư đã bổ sung đối tượng áp dụng là SGDCKVN, thay đổi tên gọi TTLKCK là TCTLKCK theo Luật Chứng khoán 2019.

- Tách riêng nghĩa vụ của SGDCKVN, SGDCKTP.HCM, SGDCKHN và TCTLKCK; Quy định nội dung giám sát tuân thủ đối với SGDCKVN và các công ty con, TCTLKCK trên cơ sở Luật Chứng khoán 2019 và Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của SGDCKVN.

- Cập nhật một số thuật ngữ trong hoạt động nghiệp vụ của TCTLKCK để đảm bảo bao quát hết các nghiệp vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán và đảm bảo phù hợp khi thực hiện mô hình bù trừ, thanh toán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

- Bổ sung nội dung cấp, quản lý mã số giao dịch chứng khoán của tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 146 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Bổ sung nội dung về việc giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng, quỹ đại chúng; việc thực hiện giám sát an ninh, an toàn đối với hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

- Bổ sung qui định về xác định thời gian chốt số liệu là đến ngày làm việc cuối cùng của tháng đối với báo cáo tháng và đến ngày 31/12 năm báo cáo đối với báo cáo năm để phù hợp với với quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước theo Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019.

- Bổ sung điều khoản chuyển tiếp trước khi TCTLKCK chính thức hoạt động theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019.

Thông tư được soạn thảo đảm bảo căn cứ pháp lý ban hành, nội dung Thông tư phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế. Thông tư đã được tổ chức lấy ý kiến theo đúng quy định pháp luật hiện hành về xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Chi tiết Thông tư số 06/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính tại đây.

UBCKNN tổ chức hội thảo chuyên đề “Giới thiệu các điểm mới của hệ thống Luật Chứng khoán 2019”

Hội thảo chuyên đề “Giới thiệu các điểm mới của hệ thống Luật Chứng khoán 2019” liên quan đến các hoạt động về: công bố ...

Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch ...

Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư 11/2022/TT-NHNN ...

Khánh Vân