giải pháp ký quỹ - Tin tức giải pháp ký quỹ cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • UBCKNN thúc đẩy giải pháp ký quỹ trước giao dịch
    Đây là một trong hai nhóm vấn đề trọng yếu cần tập trung cải thiện và có những biện pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán trong thời gian tới, bên cạnh giới hạn sở hữu nước ngoài.
    13:55 | 05/12/2023