chỉ tiêu an toàn tài chính - Tin tức chỉ tiêu an toàn tài chính cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • UBCKNN lấy ý kiến thị trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC
    TBCKVN - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính đang được đăng tải trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Thời gian ghi nhận ý kiến từ thị trường đến ngày 15/11/2019, sau đó UBCKNN sẽ tổng hợp để hoàn chỉnh văn bản này.
    10:12 | 01/11/2019