Quyền lợi của cổ đông khi không còn làm việc tại Công ty Cổ phần

Cập nhật: 05:07 | 07/05/2020

KTCKVN - Tôi có được coi là cổ đông Công ty không. Khi tôi nghỉ việc thì các quyền lợi của cổ đông đối với tôi còn không? Công ty có mời tôi đến để thỏa thuận chia lại theo kiểu góp vốn kinh doanh dưới dạng cho vay vốn và chỉ được hưởng theo lợi nhuận gia tăng do Công ty quyết định. Điều này có hợp lệ hay không?

Hỏi: Tôi có tham gia Công ty CP được thành lập từ tháng 5/2006. Theo thỏa thuận ban đầu tôi cùng một số thành viên góp vốn. Nhưng tôi không đủ tiền nên chưa góp đủ vốn. Khi góp một phần vốn đó, Công ty cũng không cấp cho tôi giấy xác nhận cổ đông, không có Biên bản họp cổ đông, cũng không lập sổ cổ đông. Hiện nay, tôi đã nghỉ việc ở Công ty đó. Tôi muốn hỏi mấy điểm sau: Tôi có được coi là cổ đông Công ty không. Khi tôi nghỉ việc thì các quyền lợi của cổ đông đối với tôi còn không? Công ty có mời tôi đến để thỏa thuận chia lại theo kiểu góp vốn kinh doanh dưới dạng cho vay vốn và chỉ được hưởng theo lợi nhuận gia tăng do Công ty quyết định. Điều này có hợp lệ hay không? Công ty cũng mời tôi trở lại làm việc vẫn dưới tư cách cổ đông, xét thấy tôi có thể sẽ tham gia trở lại được (vì tôi đang thất nghiệp) thì Công ty và tôi phải làm thủ tục gì theo pháp luật để tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh và lập sổ cổ đông (với việc tôi là cổ đông từ thời điểm thành lập)? Rất mong nhận được sự tư vấn của quý báo. Xin chân thành cảm ơn!

quyen loi cua co dong khi khong con lam viec tai cong ty co phan

Đáp: Theo quy định của luật doanh nghiệp :

Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.

Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Do đó nếu bạn là cổ đông sáng lập công ty ngay từ mới thành lập thì tên bạn phải có trong điều lệ và trong giấy chứng đăng ký kinh doanh, nếu không có tên bạn không phải là cổ đông., việc bạn không làm việc cho công ty không chấm dứt tư cách cổ đông của bạn.

Nếu bạn không có tên trong giấy chứng nhận kinh doanh, phải làm thủ tục thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh, do huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó và trở thành cổ đông sáng lập và có tên trong giấy đăng ký kinh doanh.

Việc bạn cho công ty vay vốn phải làm hợp đồng công chứng và lải suất phải theo luật định.