Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng

Cập nhật: 15:12 | 07/06/2017 Theo dõi KTCK trên

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng đã được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/08/2017.

Nghị định này đã có những quy định chặt chẽ về việc báo cáo và công khai thông tin của công ty đại chúng. Cụ thể, ngoài việc công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng, công ty đại chúng còn phải công khai tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác của công ty đại chúng và thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Bên cạnh đó, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ, kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.

Đặc biệt, công ty đại chúng phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin; nhân viên này phải có trách nhiệm: Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư; Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

Nghị định này bãi bỏ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

Xem chi tiết Nghị định 71/2017/NĐ-CP tại đây: 712017ND-CP.pdf

Tin cũ hơn
Xem thêm