HOSE ban hành quy chế công bố thông tin mới

Cập nhật: 09:57 | 24/08/2016 Theo dõi KTCK trên

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa ban hành Quyết định số 340 về Quy chế công bố thông tin tại HOSE, thay thế cho Quyết định số 07 năm 2013, Quyết định 285 năm 2014 và Quyết định 158 năm 2015.

hose ban hanh quy che cong bo thong tin moiTại quy chế mới, HOSE khuyến khích các đối tượng thực hiện công bố thông tin cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó nội dung tiếng Anh chỉ mang tính tham khảo.

Tuy nhiên, với tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên, công ty quản lý quỹ, quỹ đại chúng niêm yết, quỹ hoán đổi danh mục, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng niêm yết phải thực hiện đăng ký lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh trước ngày 1/10/2016. Các đối tượng tham gia thị trường sau ngày 1/10/2016 thực hiện đăng ký lộ trình thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh ngay sau khi được chấp thuận niêm yết, chấp thuận là thành viên của HOSE.

Về giao dịch chào mua công khai, ngoài việc công bố thông tin theo Điều 43, 44, 50 Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Thông tư 162/2015/TT-BTC, nếu tổ chức cá nhân chào mua điều chỉnh tăng giá chào mua phải gửi thông tin công bố đến HOSE ít nhất 7 ngày trước khi kết thúc đợt chào mua, còn nếu rút lại đề nghị chào mua công khai phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và HOSE. Đồng thời, công bố thông tin cho HOSE trong thời hạn 24h sau khi nhận được công văn chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBCK. Việc này cũng phải công bố trên 1 trang báo điện tử hoặc 1 tờ báo viết trong 3 số liên tiếp sau khi được UBCK chấp thuận.Theo Đầu tư Chứng khoán

Tin liên quan