• doi tuong ap dung quy dinh cua luat dau thau 2013

    Đối tượng áp dụng quy định của Luật đấu thầu 2013

    TBCKVN - Độc giả hỏi: Công ty tôi là một công ty cổ phần (CTCP) có vốn góp của tổng công ty là 51%, 48% của Tỉnh ủy còn 1% của các cổ đông.Tổng công ty cũng là một CTCP có vốn của nhà nước là 81%. Như vây khi công ty tôi muốn đầu tư dự án bằng nguồn vốn vay thương mại thì có phải áp dụng Luật đấu thầu hay không? Nếu không áp dụng thì chúng tôi có thể thực hiện đầu tư như thế nào để không sai luật?
    08:00 | 18/02/2020
|< < 1 2 3 > >|