HFIC vi phạm, thiếu sót thế nào trong công tác quản lý và sử dụng vốn nhà nước?

Cập nhật: 13:18 | 21/11/2022 Theo dõi KTCK trên

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra (KLTT) tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) giai đoạn 2020-2021 với nhiều nội dung đáng chú ý.

HFIC vi phạm, thiếu sót thế nào trong công tác quản lý và sử dụng vốn nhà nước?
Trong hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn vào các lĩnh vực, ngành nghề năm 2020 - 2021, giá trị vốn góp của HFIC tại 28 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn đầu tư theo sổ sách kế toán là 3.465 tỷ đồng.

HFIC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP.HCM quản lý, có chức năng nhiệm vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản; đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, cho vay tín dụng, cho vay ủy thác, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết...

Thanh tra TP.HCM cho biết, bên cạnh những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được, HFIC còn không ít thiếu sót, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước.

Trong đó, KLTT đã chỉ rõ về công tác quản lý công nợ, HFIC đã chưa trích lập dự phòng 10 khoản nợ với số tiền hơn 154 tỷ đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định; đối chiếu, xác nhận công nợ chưa đầy đủ; chưa tích cực đôn đốc, thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ, có những khoản nợ kéo dài.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HFIC đến ngày 31/12/2020 là 1.165 tỷ đồng. Đây là số trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ 30% lợi nhuận sau thuế và các quỹ khác HFIC chưa kết chuyển do chưa được UBND thành phố phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm.

Ngoài số trích lập Quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác, số dư trên tài khoản lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 có khoản lợi nhuận còn lại hơn 5 tỷ đồng HFIC phải nộp ngân sách Nhà nước. Hiện số tiền 5 tỷ đồng này HFIC đã chuyển nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố.

Về quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN), HFIC thực hiện trích 3% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ Phát triển KH&CN. Tuy nhiên, HFIC chưa thực hiện trích nộp 20% số Quỹ đã trích sử dụng không hết năm 2015, 2016 và chưa nộp khoản trích từ năm 2019 số tiền hơn 3,4 tỷ đồng về Quỹ Phát triển KH&CN thành phố.

Hiện số tiền hơn 3,4 tỷ đồng này HFIC đã chuyển nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố.

Ngoài ra, việc đầu tư và kinh doanh vốn vào các lĩnh vực, ngành nghề năm 2020 - 2021, giá trị vốn góp của HFIC tại 28 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn đầu tư theo sổ sách kế toán là 3.465 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo KLTT, có một số công ty không chia lợi nhuận, cổ tức (năm 2020 có 10 doanh nghiệp, năm 2021 có 14 doanh nghiệp) trong đó có 7 doanh nghiệp bị lỗ, số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 349 tỷ đồng, HFIC đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền 349 tỷ đồng; 7 doanh nghiệp bị lỗ nêu trên khó có khả năng bảo toàn vốn đầu tư…

Với những thiếu sót, tồn tại kể trên, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc HFIC chấn chỉnh công tác quản lý, đối chiếu công nợ phải thu đúng theo quy định. Rà soát và có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn để đảm bảo thu hồi vốn, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Riêng việc quản lý Quỹ Phát triển KH&CN, HFIC phải thực hiện trích nộp 20% số Quỹ đã trích sử dụng không hết năm 2015, 2016 về Quỹ Phát triển KH&CN thành phố theo quy định.

Khẩn trương xây dựng và trình UBND thành phố phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn ủy thác. Rà soát, báo cáo đề xuất UBND thành phố và Sở Tài chính các nội dung như phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với 7 doanh nghiệp kinh doanh lỗ.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót đã nêu tại KLTT theo thẩm quyền quy định…

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan có liên quan xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc diện thành phố quản lý có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo KLTT, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Vân Oanh