Hai nhân sự tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) từ chức

Cập nhật: 11:29 | 21/02/2024 Theo dõi KTCK trên

Hội đồng thành viên của VSDC chỉ còn 1 người là ông Nguyễn Sơn, Phụ trách Hội đồng thành viên.

Mới đây, Bộ Tài chính vừa ra quyết định số 270/QĐ-BTC và 269/QĐ-BTC về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với ông Dương Văn Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc và ông Phạm Trung Minh - Thành viên Hội đồng thành viên của VSDC. Ông Thanh và ông Minh từ chức kể từ ngày 20/2 vì lý do cá nhân.

Ông Dương Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD - tháng 8/2023 chuyển đổi thành VSDC) từ tháng 12/2012. Trong khi đó, ông Phạm Trung Minh được bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên từ năm 2018. Trước đó, ông Minh đảm nhiệm Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Như vậy, hội đồng thành viên VSDC hiện còn 1 người là ông Nguyễn Sơn, Phụ trách Hội đồng thành viên.

Hai nhân sự tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) từ chức
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán.

Chức năng của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VDSC)

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán; các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trong đó, đăng ký chứng khoán là việc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam quản lý và ghi nhận các thông tin về quyền sở hữu chứng khoán và các quyền khác của người sở hữu chứng khoán.

Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán gồm: quyền bỏ phiếu, quyền nhận lãi, vốn gốc trái phiếu và cổ tức trái phiếu bằng tiền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, quyền thay đổi tên, tách gộp cổ phiếu và các quyền khác theo quy định của pháp luật. Bù trừ và thanh toán là bước thực hiện cuối cùng để hoàn tất quá trình giao dịch chứng khoán.

Để thực hiện bù trừ và thanh toán giao dịch, toàn bộ dữ liệu về kết quả giao dịch chứng khoán của các sàn giao dịch chứng khoán được chuyển sang Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc phiên giao dịch. Việc bù trừ tiền thanh toán chứng khoán được thực hiện cho từng thành viên theo từng thị trường.

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoạt động tuân thủ theo các quy định của Luật Chứng khoán và điều lệ của trung tâm đồng thời chịu sự giám sát của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

Nhiệm vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán. Theo Điều 55 Luật Chứng khoán 2019, nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gồm:

“a) Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

b) Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính; báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

c) Giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

d) Xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ;

đ) Có biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê;

e) Cung cấp thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của người sở hữu chứng khoán trong công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo yêu cầu của công ty đại chúng, tổ chức phát hành đó và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

g) Có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến sở hữu của khách hàng; từ chối việc phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tài sản, trích lục, sao chép thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu cung cấp thông tin của kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, báo cáo tài chính của thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư;

i) Cung cấp thông tin và phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong hoạt động nghiệp vụ chứng khoán và cơ quan có thẩm quyền trong công tác điều tra, phòng, chống vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

k) Quản lý tách biệt tài sản của khách hàng, tài sản của khách hàng với tài sản của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; quản lý tách biệt tài sản của các quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;

l) Bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng;

m) Hoạt động vì lợi ích của người gửi chứng khoán, người sở hữu chứng khoán;

n) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam”.

Một số quy định luật hạn chế đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc thành viên lưu ký không được sử dụng chứng khoán của khác hàng gửi tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc tại thành viên lưu ký để thanh toán các khoản nợ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc thành viên lưu ký. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và thành viên có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán của khách hàng, từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tài sản của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng.

TCBS dự kiến chào bán cổ phiếu dành cho 59 nhà đầu tư chuyên nghiệp

Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này là 59 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là thành viên ban tổng giám ...

Dòng tiền cá mập đổ bộ nhóm BĐS, chỉ số thị trường vượt qua mốc 1.230 điểm

Diễn biến giao dịch ngày 20/2, chỉ số thị trường giằng co ngay từ thời điểm mở cửa trước khi bật tăng hơn 5 điểm ...

Cổ phiếu phục hồi 20% từ đáy, người nhà lãnh đạo POM lập tức bán 8 triệu cổ phiếu POM

Tận dụng đà hồi phục của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, người nhà lãnh đạo Thép Pomina lập tức đăng ký bán ra ...

Mộng Diệp