Điểm tin chính sách mới từ ngày 22 - 28/5/2020

Cập nhật: 09:09 | 28/05/2020

KTCKVN - Cấm dùng vốn ODA sắm xe công; Giảm 10 - 20% lệ phí dịch vụ hàng không đến hết năm 2020; Ngừng cung cấp điện phải thông báo trước 5 ngày... là những chính sách kinh tế mới nhất từ ngày 22 - 28/5/2020.

Chính phủ cấm dùng vốn ODA sắm xe công

Theo Nghị định 56/2020 về quản lý, sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi vừa được ban hành, Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh quan điểm không sử dụng các loại vốn vay này cho chi thường xuyên, chỉ dùng cho chi đầu tư phát triển.

diem tin chinh sach moi tu ngay 22 2852020

Chính phủ nhấn mạnh không sử dụng vốn vay ODA để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất vay, mua sắm xe công (trừ xe chuyên dụng được cấp có thẩm quyền quyết định), giải phóng mặt bằng dự án...

Thay vào đó, vốn ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ xây dựng thể chế, bảo vệ môi trường...

Còn vốn vay ưu đãi được ưu tiên cho chương trình, dự án vay về cho vay lại, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước trong phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Các trường hợp ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng.

Giảm 10 - 20% lệ phí dịch vụ hàng không đến hết năm 2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2020/TT-BTC quy định giảm 10 - 20% phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.

Thông tư này được ban hành nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.

Cụ thể, từ 27/5/2020, tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không sẽ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC (mức giảm 10%) đồng thời, tổ chức, cá nhân khi ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam sẽ nộp phí, lệ phí bằng 90% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC (mức giảm 10%).

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay và thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay sẽ nộp phí bằng 80% mức phí tương ứng quy định tại mục VI và mục VIII (trừ nội dung thu tại các số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 của mục VI và số thứ tự 4 của mục VIII) phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC (mức giảm 20%).

Thông tư 46/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Ngừng cung cấp điện phải thông báo trước 5 ngày

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Trong đó, Bộ đề xuất: Trường hợp ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước ít nhất 05 ngày.

Dự thảo nêu rõ, mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện (trừ một số trường hợp khẩn cấp).

Nội dung thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện bao gồm: Lý do ngừng cấp điện hoặc giảm mức cung cấp điện; thời gian bắt đầu ngừng cấp điện hoặc giảm mức cung cấp điện; thời gian dự kiến đóng điện trở lại hoặc bảo đảm mức cung cấp điện bình thường.

Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện bằng một trong các hình thức: Văn bản, điện báo, điện thoại, fax, tin nhắn (SMS), thư điện tử (email), các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức liên lạc khác do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng mua bán điện.

Quy định mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự thảo quy định rõ phân cấp thẩm quyền đầu tư, mua sắm hàng hóa của cơ sở in, đúc tiền. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Quyết định các dự án đầu tư, mua sắm hàng hóa có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của cơ sở in, đúc tiền tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án và các dự án nhóm A theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đề xuất quy định tổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quỹ bảo vệ môi trường địa phương).

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ.

Hội đồng quản lý Quỹ có không quá 5 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Các ủy viên gồm Giám đốc Quỹ và đại diện lãnh đạo của 2 trong số các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh hoặc đại diện cơ quan liên quan khác (nếu cần).

Dự thảo nêu rõ, căn cứ vào văn bản đề nghị cử nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phần Hội đồng quản lý Quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban Kiểm soát Quỹ có không quá 3 người, gồm có Trưởng ban Kiểm soát và một hoặc hai Kiểm soát viên. Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

diem tin chinh sach moi tu ngay 22 2852020 Hôm nay 27/5, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Quốc hội dành trọn ngày 27/5 để thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ ...

diem tin chinh sach moi tu ngay 22 2852020 EVFTA - Hai mặt của một "tấm vé" đi châu Âu

KTCKVN - Được dự báo là sẽ được nhiều rất nhiều đặc lợi về thuế quan... song với không ít doanh nghiệp, EVFTA chắc chắn ...

diem tin chinh sach moi tu ngay 22 2852020 Quốc hội tuần làm việc thứ 2: Tập trung công tác xây dựng pháp luật

Tập trung cho công tác xây dựng pháp luật là nội dung chính trong tuần làm việc trực tuyến thứ 2 (từ 25/5-28/5) của Kỳ ...

Văn Thắng