Đề xuất cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Cập nhật: 14:30 | 24/11/2023 Theo dõi KTCK trên

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT.

Dự thảo Nghị định quy định, trước ngày 25 hằng tháng, Bộ Tài chính chuyển kinh phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH từ nguồn ngân sách trung ương bằng mức chi bình quân một tháng của dự toán được cấp có thẩm quyền giao trong năm vào Quỹ BHXH để BHXH Việt Nam thực hiện chi trả cho người thụ hưởng trong tháng tiếp theo.

Sáng 24/11, Quốc hội thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi)
Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam có trách nhiệm chuyển đủ và kịp thời nhu cầu kinh phí cho các đơn vị trực thuộc, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tạm ứng, thanh toán, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người thụ hưởng.

Về nguồn tài chính, dự thảo Nghị định nêu rõ, Quỹ BHXH (bao gồm cả khoản kinh phí ngân sách nhà nước cấp hằng năm để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo); Quỹ BHTN; Quỹ BHYT; Các nguồn tài chính hợp pháp khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về lập dự toán, phân bổ và giao dự toán thu, chi, quy trình và trình tự thời gian lập dự toán, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập dự toán thu, chi chế độ BHXH, BHTN, BHYT, dự toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán chi chế độ BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, dự toán chi phí quản lý BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30/6 hằng năm.

BHXH Việt Nam xây dựng dự toán thu, chi chế độ BHXH, BHTN, BHYT, dự toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT thuộc phạm vi quản lý và tổng hợp dự toán thu, chi của các cơ quan, đơn vị liên quan, trình Hội đồng quản lý BHXH thông qua, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/7 hằng năm.

Đối với dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo, Bộ Tài chính tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước, trình cấp thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao dự toán thu, chi cho BHXH Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/12/ hằng năm. Trong đó, dự toán chi phí quản lý giao chi tiết thành hai phần: Kinh phi thường xuyên giao tự chủ; kinh phí thường xuyên không giao tự chủ.

Đối với dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo, Bộ Tài chính tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước, trình cấp thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam có trách nhiệm phân bổ, và giao dự toán thu, chi cho các đơn vị trực thuộc; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành việc giao dự toán thu, chi cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc giao dự toán chi phí quản lý cho các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Lao động - thương binh và xã hội tại địa phương.

Trường hợp Nhà nước ban hành chính sách, chế độ làm thay đổi dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh dự toán cho BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung dự toán từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Về thu và hạch toán thu tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT, dự thảo Nghị định nêu rõ, cơ quan BHXH các cấp, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền thu thực hiện thu tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT của các đối tượng tham gia và chuyển về BHXH Việt Nam để quản lý theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Đối với số thu BHYT của các đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm quản lý, sử dụng cho việc khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải việc cho hưởng 50% khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội một lần, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là vấn đề lớn, quan trọng, nhạy ...

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2024 tăng khoảng 6,5-7,0%

Theo ước tính của UBND Thành phố, GRDP tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn...

Bộ trưởng Công an lý giải việc đổi giấy phép lái xe giấy sang thẻ nhựa

Theo chương trình, chiều 24/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Báo ...

PV