Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Cập nhật: 18:31 | 02/11/2022 Theo dõi KTCK trên

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Nghị định số 86/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2022.

Theo đó, Nghị định số 86/2022/NĐ-CP cơ bản kế thừa các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 và bổ sung các nội dung mới đã được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Để đảm bảo đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ GDĐT đã được bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới về quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc.

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT

Cụ thể, sáp nhập Vụ Thi đua - Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ; tổ chức lại Cục Cơ sở vật chất thành Vụ Cơ sở vật chất; tiếp tục duy trì không tổ chức phòng trong Vụ.

Để thống nhất việc quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, Bộ GDĐT chuyển Học viện Quản lý giáo dục (là cơ sở giáo dục đại học) và Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (là cơ sở đào tạo bồi dưỡng) về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GDĐT.

Như vậy, Bộ GDĐT chỉ còn 20 tổ chức hành chính (gồm 16 đơn vị hành chính cấp Vụ, 4 đơn vị hành chính cấp Cục) và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước.

Trước đó, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ GDĐT tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GDĐT.

Nghị định số 86/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2022.

Xem chi tiết Nghị định 86/2022/NĐ-CP tại đây.

Những điểm mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ...

Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên ...

Sửa đổi quy định tạm nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp

Chính phủ đã ban hành nghị định 91 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 126 năm 2020 quy định chi tiết ...

Diệp Quỳnh (t/h)