Chế độ tiền lương mới của viên chức áp dụng từ 1/7/2024

Cập nhật: 15:56 | 24/01/2024 Theo dõi KTCK trên

Ngoài việc sửa đổi các quy định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì Nghị định 85/2023/NĐ-CP cũng đã đưa ra điều khoản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới của viên chức từ ngày 1/7/2024.

Cụ thể, trường hợp thực hiện chế độ tiền lương mới thì các quy định liên quan đến tiền lương thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; các quy định có liên quan đến tiền lương tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP) hết hiệu lực kể từ ngày chế độ tiền lương mới có hiệu lực hoặc thực hiện theo quy định chuyển tiếp (nếu có).

Chế độ tiền lương mới của viên chức áp dụng từ 1/7/2024
Ảnh minh họa

Được biết tại Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội đã đồng ý thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước) từ ngày 01/7/2024.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù:

Từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024: Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Chế độ tiền lương mới của viên chức từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Cụ thể, việc cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/07/2024 sẽ thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 20218.

Khi đó, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã sẽ được xây dựng 1 bảng lương chức theo nguyên tắc:

(1) Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

(2) Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Ngoài ra các chế độ phụ cấp hiện hành mà viên chức đang hưởng sẽ được sắp xếp lại nhằm bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, cụ thể:

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

- Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.....

Người lao động hưởng mức lương thế nào khi về hưu sớm?

Với người nghỉ hưu trước tuổi luật quy định, về trước mỗi năm thì giảm 2% lương hưu. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời ...

Về hưu trước tuổi, người lao động hưởng mức lương ra sao?

Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm khi về hưu trước tuổi sẽ được hưởng mức lương hưu ra sao đang là vấn đề ...

Thời điểm điều chỉnh tăng lương năm 2024

Việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương được thực hiện từ 1/7/2024, đồng nghĩa với việc lương hưu sẽ được điều ...

Linh Đan (t/h)

Tin cũ hơn
Xem thêm