Cách phân tích sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp

Cập nhật: 15:56 | 27/02/2023 Theo dõi KTCK trên

Xác định được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp giúp nhà đầu tư đưa ra những lựa chọn, phân bổ danh mục đầu tư đúng đắn.

Phân tích bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo thể hiện tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp thông tin tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Tài sản là những gì một công ty sử dụng để vận hành hoạt động kinh doanh của mình. Nợ phải trả là tiền vay từ các nguồn khác và cần được công ty hoàn trả. Vốn chủ sở hữu đại diện cho nguồn tài chính mà chủ sở hữu, dù là tư nhân hay nhà nước, đưa vào kinh doanh. Điều quan trọng cần lưu ý là tài sản phải luôn bằng tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Mối quan hệ này là cơ sở của phương trình kế toán:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Cả tài sản và nợ phải trả đều được hiển thị dưới dạng kỳ hiện tại và kỳ tương ứng trên bảng cân đối kế toán, cho biết chúng là ngắn hạn hay dài hạn. Tài sản ngắn hạn là những tài sản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm, trong khi tài sản dài hạn là những tài sản dự kiến sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Mặt khác, các khoản nợ ngắn hạn là những khoản phải trả trong vòng một năm; các khoản nợ dài hạn không đến hạn trong vòng một năm.

Cách phân tích sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty bằng cách giúp bạn phân tích những điều sau:

Công ty có bao nhiêu nợ so với vốn chủ sở hữu

Mức độ thanh khoản của doanh nghiệp trong ngắn hạn (dưới một năm)

Bao nhiêu phần trăm tài sản là hữu hình và bao nhiêu phần trăm đến từ các giao dịch tài chính

Mất bao lâu để nhận được các khoản thanh toán chưa thanh toán từ khách hàng và trả nợ cho nhà cung cấp

Mất bao lâu để bán được hàng tồn kho mà doanh nghiệp đang có trong tay.

Phân tích báo cáo thu nhập

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian bằng cách xem xét doanh thu, chi phí và lợi nhuận kiếm được. Nó có thể được tạo cho bất kỳ khoảng thời gian nào bằng cách sử dụng số dư giao dịch dùng thử từ hai thời điểm bất kỳ.

Báo cáo thu nhập thường bắt đầu bằng doanh thu kiếm được trong kỳ trừ đi chi phí sản xuất hàng hóa đã bán để xác định lợi nhuận gộp. Sau đó, nó trừ đi tất cả các chi phí khác, bao gồm lương nhân viên, tiền thuê nhà, điện và các chi phí không dùng tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao, để xác định thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT). Cuối cùng, khấu trừ tiền trả lãi và thuế để xác định lợi nhuận ròng còn lại cho chủ sở hữu. Số tiền này có thể được chi trả dưới dạng cổ tức hoặc tái đầu tư trở lại công ty.

Báo cáo thu nhập cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty bằng cách giúp bạn phân tích những điều sau:

Doanh thu tăng bao nhiêu trong các kỳ kế toán nhất định

Tỷ suất lợi nhuận gộp cho hàng bán

Bao nhiêu phần trăm doanh thu dẫn đến lợi nhuận ròng sau tất cả các chi phí

Nếu doanh nghiệp có thể trang trải các khoản trả lãi cho các khoản nợ

Bao nhiêu doanh nghiệp trả lại cho các cổ đông so với bao nhiêu nó tái đầu tư.

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp những hiểu biết chi tiết về cách một công ty sử dụng tiền mặt của mình trong một kỳ kế toán. Nó cho thấy các nguồn của dòng tiền và các lĩnh vực khác nhau nơi tiền được chi tiêu, được phân loại thành hoạt động, đầu tư và hoạt động tài chính. Cuối cùng, đối chiếu số dư tiền mặt đầu kỳ và cuối kỳ trong kỳ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những tài liệu quan trọng nhất được sử dụng để phân tích tình hình tài chính của công ty, vì nó cung cấp những hiểu biết chính về việc tạo và sử dụng tiền mặt. Báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán dựa trên kế toán dồn tích, không nhất thiết phải khớp với các chuyển động tiền mặt thực tế của doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao báo cáo lưu chuyển tiền tệ tồn tại để loại bỏ tác động của các giao dịch không dùng tiền mặt và cung cấp một bức tranh tài chính rõ ràng hơn cho các nhà quản lý, chủ sở hữu và nhà đầu tư.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty bằng cách giúp bạn phân tích những điều sau:

Tình hình thanh khoản của công ty

Nguồn tiền mặt của công ty

Dòng tiền tự do mà công ty tạo ra để đầu tư thêm vào tài sản hoặc hoạt động

Cho dù tiền mặt tổng thể đã tăng hay giảm.

Phân tích tỷ số tài chính

Các tỷ số tài chính giúp bạn hiểu ý nghĩa của các con số được trình bày trong báo cáo tài chính và là công cụ để xác định tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp. Các tỷ lệ thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm khả năng sinh lời, tính thanh khoản, khả năng thanh toán, hiệu quả và định giá.

Một số tỷ lệ tài chính bạn nên biết bao gồm:

Tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà công ty tạo ra sau khi chi phí bán hàng trực tiếp đã được khấu trừ khỏi doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận ròng: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà công ty tạo ra sau khi tất cả các chi phí đã được khấu trừ khỏi doanh thu, bao gồm cả lãi và thuế từ doanh thu

Tỷ lệ khả năng chi trả: Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của công ty, cụ thể là để trang trải các khoản nợ và các khoản thanh toán lãi liên quan

Tỷ lệ hiện tại: Khả năng của công ty để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn dưới một năm

Tỷ số thanh toán nhanh: Khả năng công ty đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn dưới một năm chỉ sử dụng các tài sản có tính thanh khoản cao

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu mà công ty sử dụng để tài trợ cho chính mình

Vòng quay hàng tồn kho: Toàn bộ hàng tồn kho được bán bao nhiêu lần trong mỗi kỳ

Vòng quay tổng tài sản: Công ty tạo ra doanh thu từ tổng tài sản hiệu quả như thế nào

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Khả năng của công ty sử dụng các khoản đầu tư vốn cổ phần để kiếm lợi nhuận

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA): Khả năng quản lý và sử dụng tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận.

Những kinh nghiệm hữu ích cho nhà đầu tư chứng khoán F0

Mọi lời khuyên chỉ mang tính tương đối, tất cả còn phụ thuộc cá tính và năng khiếu của từng người. Con đường đầu tư ...

Kinh nghiệm đầu tư lướt sóng chứng khoán hiệu quả

Đầu tư lướt sóng chứng khoán đã trở thành một thuật ngữ phổ biến hiện nay trong giới đầu tư chứng khoán. Giao dịch chứng ...

Kinh nghiệm giúp nhà đầu tư chứng khoán không bị "sa bẫy"

Chuyên gia cho rằng, khi đầu tư theo một người được ủy thác mà nhà đầu tư còn không hiểu tại sao lại mua mã ...

Đại Dương

Tin đọc nhiều

w160px-x-h600px-thaco-auto