Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm quyền cho UBCK trong việc đảm bảo an ninh, an toàn TTCK

Cập nhật: 10:27 | 10/05/2024 Theo dõi KTCK trên

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính có dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg…

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN như sau:

Đầu tiên là bổ sung nhiệm vụ tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán 2019 bổ sung vai trò, nhiệm vụ của UBCKNN trong việc tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán và nhấn mạnh vai trò trực tiếp quản lý, giám sát của UBCKNN.

Do vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ của UBCKNN trong việc "Tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật".

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm quyền cho UBCK trong việc đảm bảo an ninh, an toàn TTCK

Thứ hai là sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN đối với các sở giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và chuyển nhóm nhiệm vụ liên quan đến việc chấp thuận đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, phương thức giao dịch mới, hệ thống giao dịch chứng khoán thành khoản riêng.

Luật Chứng khoán năm 2019 quy định về Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, chuyển đổi Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thành VSDC; đồng thời quy định nhiệm vụ quản lý, giám sát cụ thể của UBCKNN đối với các tổ chức này. Theo đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nêu trên của UBCKNN cho phù hợp với quy định của Luật như sau: "Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của VNX và công ty con, VSDC; chấp thuận các quy định, quy chế của VNX và công ty con, VSDC; yêu cầu VNX và công ty con, VSDC sửa đổi quy định, quy chế liên quan đến hoạt động nghiệp vụ; đình chỉ, hủy bỏ quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của VNX và công ty con, VSDC, chỉ đạo VNX và công ty con, VSDC thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư".

Ngoài ra, chuyển nhóm nhiệm vụ liên quan đến việc chấp thuận đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, phương thức giao dịch mới, hệ thống giao dịch chứng khoán thành khoản riêng (khoản 8 Điều 2 dự thảo Quyết định) do đây là các nhiệm vụ độc lập với các nhiệm vụ liên quan đến các sở giao dịch chứng khoán, VSDC.

Thứ ba là bổ sung nhiệm vụ về quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân. Để cụ thể hóa quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán năm 2019, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ của UBCKNN trong việc quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoántheo quy định của pháp luật chứng khoán.

Thứ tư là bổ sung thẩm quyền của UBCKNN trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thị trường chứng khoán. Để kịp thời xử lý các nguy cơ, rủi ro hệ thống, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thẩm quyền của UBCKNN trong việc thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đồng thời, việc bổ sung thẩm quyền nêu trên cũng đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán năm 2019, Khoản 3 Điều 302 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thứ năm là đưa ra khỏi Quyết định một số nhiệm vụ đảm bảo khoa học và phù hợp với thực tiễn quản lý. Dự thảo đưa ra khỏi Quyết định một số nhiệm vụ như: trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định "quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động"; ban hành "văn bản quy phạm nội bộ", "văn bản cá biệt" thuộc phạm vi quản lý của UBCKNN do các văn bản này không được ban hành trong lĩnh vực chứng khoán hoặc không có theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, một nội dung đáng chú ý khác trong dự thảo là thanh tra chứng khoán thực hiện theo quy định chung của pháp luật về thanh tra. Cụ thể, Bộ Tài chính cũng đề xuất đưa ra khỏi Quyết định nội dung quy định về "Thanh tra UBCKNN thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBCKNN và sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính".

Nguyên do là trước đây mô hình của Thanh tra chứng khoán đặc thù so với các đơn vị làm công tác thanh tra tại các tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ khác (là Vụ Tham mưu). Tuy nhiên, hiện nay, một số tổng cục, cục thuộc bộ cũng được tổ chức cơ quan thanh tra nếu đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Thanh tra. Do đó, mô hình, nhiệm vụ và các chức danh của Thanh tra chứng khoán sẽ thực hiện theo quy định chung của pháp luật về thanh tra (bao gồm cả pháp luật về thanh tra chứng khoán) nên không cần quy định cụ thể tại dự thảo Quyết định.

Đề xuất bổ sung thêm Phó Chủ tịch UBCK

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN (thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo Bộ Tài chính, hiện tại Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg đang tồn tại một số hạn chế gồm:

Thứ nhất, hạn chế trong việc thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại khu vực phía Nam. UBCKNN tại TP. Hồ Chí Minh được chuyển thành Đại diện Văn phòng UBCKNN tại TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định 48/2015/QĐ-TTg. Đối với đơn vị tương đương Tổng cục không có ngành dọc tại địa phương như UBCKNN, việc không duy trì Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh đã dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành tại các địa bàn trọng điểm phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh (nơi tập trung nhiều công ty đại chúng, công ty niêm yết, các định chế tài chính trung gian, nhà đầu tư).

Mô hình hoạt động của Đại diện Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh không cho phép đơn vị này thực hiện các chức năng liên quan đến quản lý, giám sát các hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; trong khi đó, các gian lận, vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán ngày càng tăng về số lượng, quy mô và độ phức tạp.

Theo đó, để khắc phục hạn chế, bất cập này, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, kiểm tra, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nhiều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thứ hai, về số lượng Phó Chủ tịch UBCKNN, theo quy định, UBCKNN có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch. Trong thời gian qua, UBCKNN đã nghiêm túc thực hiện quy định trên về số lượng cấp Phó. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện quy định trên trong thời gian qua cho thấy, cùng với sự phát phát triển và gia tăng về quy mô của thị trường, các nhiệm vụ, công việc đặt ra đối với đội ngũ Lãnh đạo UBCKNN hết sức nặng nề và áp lực.

Trong gian đoạn tới, khi thực hiện các nhiệm vụ mới đặt ra tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ tái cơ cấu thị trường chứng khoán đến năm 2025; nhiệm vụ phát triển thị trường đến năm 2030; ... khối lượng, tính chất phức tạp của công việc đặt ra đối với đội ngũ Lãnh đạo của UBCKNN càng tăng thêm, đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán; phát triển sản phẩm mới; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường trong bối cảnh các gian lận trên thị trường ngày càng tăng với phương thức ngày càng tinh vi.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBCKNN để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Đồng thời, việc quy định số lượng 4 Phó Chủ tịch đối với UBCKNN cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 ("Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4").

Bộ trưởng Tài chính: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chia sẻ với báo chí về một số vấn đề về thị trường chứng ...

Chủ tịch UBCKNN: Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN đang tạo điều kiện tốt nhất để NĐT nước ngoài đầu tư vào thị trường vốn Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, Hàn Quốc là một trong ba quốc gia có vốn đầu ...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tuyển dụng 19 viên chức

Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo đã ra quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ủy ban Chứng khoán ...

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hương làm Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Ủy ...

Đức Anh

Tin cũ hơn
Xem thêm